Woongoed GO kan haar maatschappelijk opdracht niet alleen vervullen. Daarom hecht zij waarde aan het samenwerken met organisaties die gezamenlijk aan de gestelde doelen willen werken (verbinden). Vooral de Huurdersvereniging Goeree Overflakkee, de gemeenten, collegacorporaties (Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee), ouderenorganisaties, zorg- en maatschappelijke instellingen zijn daarbij belangrijk.

Huurdersvereniging Goeree Overflakkee
Het belang van een goed functionerende huurdersvereniging wordt onderkend. Een goede constructieve samenwerking met de Huurdersvereniging Goeree Overflakkee is daarom buitengewoon belangrijk. Goed en constructief overleg en samenwerking heeft immers meerwaarde voor de huurders. Klik op HVGO om naar de website te gaan, daarnaast kunt u de HVGO ook mailen. Het emailadres is info@hvgoereeoverflakkee.nl.  

Gemeente GO

Woongoed GO wil graag prestatieafspraken maken met de gemeente uit haar werkgebied. Harde afspraken over bouwopgave, aandacht voor bijzondere doelgroepen, zorg, welzijn, leren en werken, woon- en leefomgeving, en andere onderwerpen aansluitend op de woonvisie van de gemeenten. Met lange- termijnafspraken kan Woongoed GO haar investeringen plannen en prioriteren. Klik op prestatieafspraken voor meer informatie aangaande de afspraken voor de periode van 2019 tot 2023.

Samenwerkingsconvenant Woonfraude

In april 2018 tekenden Woongoed GO en de gemeente GO het convenant ‘Gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude 2018’. Door het tekenen van het convenant kunnen (persoons)gegevens tussen de gemeente en Woongoed GO worden uitgewisseld en trekken zij gezamenlijk op om woonfraude terug te dringen en aan te pakken.

Woonfraude
Bij woonfraude moet u denken aan het verkrijgen of behouden van een woning zonder te voldoen aan de geldende regelgeving, onjuiste opgave van woonadres of het woonadres misbruiken om een uitkering, huurtoeslag of subsidie te verkrijgen. Het gaat om alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige verhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van de woning.

Door woonfraude gezamenlijk te bestrijden wil Woongoed GO de leefbaarheid en een eerlijke verdeling van sociale huurwoningen bevorderen.

Uitwisselen van gegevens
Op grond van het samenwerkingsconvenant kan Woongoed GO gegevens uitwisselen met de gemeente. De gegevensuitwisseling dient binnen de wettelijke kaders plaats te vinden en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is. Meer concreet, de woningcorporatie kan slechts een beperkt aantal gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie personen raadplegen in een beveiligde omgeving. En Woongoed informeert de gemeente wanneer huurders gaan verhuizen en de huur opzeggen. Zij verstrekt alleen naam, adres en opzeggingsdatum.

Met de uitwisseling van gegevens tussen de gemeente en de corporatie kunnen alle vormen van woongerelateerde fraude sneller en gemakkelijker worden bestreden. Bijkomende voordelen zijn, dat de dienstverlening aan de burgers verbetert; zowel Woongoed als de gemeente hun administratie up to date kunnen houden en administratieve lasten verminderd worden.

Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee

Woongoed GO kiest voor intensivering van de samenwerking met collega-corporaties. Het eerst aangewezen platvorm om deze samenwerking gestalte te geven, is de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee. Samenwerking is belangrijk, omdat dit een toegevoegde waarde kan hebben voor de volkshuisvesting in het algemeen. Daarbij staat het volkshuisvestelijke belang van de regio voorop.

Overige belanghouders
Zorginstellingen en maatschappelijke instellingen zoals het maatschappelijk werk, politie, en het lokaal zorgnetwerk op het eiland zijn belangrijke partners als het gaat om de kwaliteit van de leefbaarheid van de woonomgeving. Door regelmatig met elkaar contact te hebben streven de partijen naar een veilig en gezond woon- en leefklimaat.

Projectontwikkelaars en aannemers
Om kwalitatief goede woningen te bouwen en het huidige bezit up to date te houden is samenwerking met projectontwikkelaars en de (lokale-)aannemerij onontbeerlijk.