Woongoed GO kan haar maatschappelijk opdracht niet alleen vervullen. Daarom hecht zij waarde aan het samenwerken met organisaties die gezamenlijk aan de gestelde doelen willen werken (verbinden). Vooral de Huurdersvereniging Goeree Overflakkee, de gemeenten, collegacorporaties (Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee), ouderenorganisaties, zorg- en maatschappelijke instellingen zijn daarbij belangrijk.

Huurdersvereniging Goeree Overflakkee
Het belang van een goed functionerende huurdersvereniging wordt onderkend. Een goede constructieve samenwerking met de Huurdersvereniging Goeree Overflakkee is daarom buitengewoon belangrijk. Goed en constructief overleg en samenwerking heeft immers meerwaarde voor de huurders. Klik op HVGO om naar de website te gaan, daarnaast kunt u de HVGO ook mailen. Het emailadres is info@hvgoereeoverflakkee.nl.  

Gemeente

Woongoed GO wil graag prestatieafspraken maken met de gemeente uit haar werkgebied. Harde afspraken over bouwopgave, aandacht voor bijzondere doelgroepen, zorg, welzijn, leren en werken, woon- en leefomgeving, en andere onderwerpen aansluitend op de woonvisie van de gemeenten. Met lange- termijnafspraken kan Woongoed GO haar investeringen plannen en prioriteren.

 Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee
Woongoed GO kiest voor intensivering van de samenwerking met collega-corporaties. Het eerst aangewezen platvorm om deze samenwerking gestalte te geven, is de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee. Samenwerking is belangrijk, omdat dit een toegevoegde waarde kan hebben voor de volkshuisvesting in het algemeen. Daarbij staat het volkshuisvestelijke belang van de regio voorop.

Overige belanghouders
Zorginstellingen en maatschappelijke instellingen zoals het maatschappelijk werk, politie, en het lokaal zorgnetwerk op het eiland zijn belangrijke partners als het gaat om de kwaliteit van de leefbaarheid van de woonomgeving. Door regelmatig met elkaar contact te hebben streven de partijen naar een veilig en gezond woon- en leefklimaat.

Projectontwikkelaars en aannemers
Om kwalitatief goede woningen te bouwen en het huidige bezit up to date te houden is samenwerking met projectontwikkelaars en de (lokale-)aannemerij onontbeerlijk.