Woongoed GO vindt het belangrijk verantwoording af te leggen aan de samenleving, de klant en belanghouders /stakeholders. Dat betekent, op transparante wijze laten zien waar wij voor staan en op welke manier wij onze middelen inzetten.

Een goed ondernemingsbestuur is daarbij essentieel. Woongoed GO onderschrijft daarbij de Aedescode en de Goverancecode. In de Aedescode is de handelswijze van corporaties geregeld. De Governancecode bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Download hier de aedescode of governancecode.

Statuten en reglementen

Toezicht
Het interne toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Het externe toezicht bij Woningcorporaties is in handen van de Autoriteit Woningcorporaties en de Minister Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT). Jaarlijks brengen zij een beoordelingsrapport uit.

Integriteit en Klokkenluiderregeling

Externe accountant

In overeenstemming met de Governancecode beoordeelt Woongoed GO minimaal om de vier jaar het functioneren van haar accountant. De laatste evaluatie heeft plaats gehad in 2014. Dit heeft ertoe geleid dat BDO Accountants te Tilburg benoemd is als accountant. In 2017 zal er een aanbesteding van de accountant plaatsvinden voor de accountantscontrole vanaf 2018.