Woongoed GO heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. Er kunnen hieraan dan ook geen rechten worden ontleend. 
Woongoed GO houdt haar informatie zo actueel mogelijk, wijzigingen worden zoveel mogelijk verwerkt in de site. 

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Woongoed GO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

Copyrights 2017 Woongoed GO.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en/of foto’s op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woongoed GO.